Meer aandacht voor bodem- en waterkwaliteit in GLB

0
262


05-06-2018 JOURE – In het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten maatregelen komen voor een betere bodem- en waterkwaliteit. Die oproep doen de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) in een gezamenlijke brief aan vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie. Daarnaast vragen de koepels om het Europese landbouw- en waterbeleid beter op elkaar af te stemmen.

Aanleiding voor de brief is de aanstaande publicatie van het wetgevingsvoorstel voor het toekomstig GLB door de Europese Commissie. Het huidige GLB loopt nog tot 2020. Vewin en de Unie van Waterschappen benadrukken dat de hervorming van het GLB aangegrepen moet worden om op Europees niveau ambitieuzere en beter afdwingbare milieudoelstellingen voor het GLB af te spreken.

‘Verblauwen van het GLB’
De kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater staat onder druk. Dat komt onder andere door bodem- en waterverontreiniging door de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de landbouw. Er dient een duidelijke link te zijn tussen het Europese landbouwbeleid en het waterbeleid, waarbij maatregelen uit het GLB bijdragen aan het halen van de doelen voor waterkwaliteit. Het gaat dan vooral om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn moet de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa duurzaam beschermen. De Unie van Waterschappen en Vewin vinden dat het Europese landbouwbeleid een belangrijke rol moet spelen in de transitie naar een duurzame landbouw en het beschermen van grond- en oppervlaktewater tegen verontreinigende stoffen uit de landbouw.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Waterschappen en de landbouw werken in het huidige plattelandsontwikkelingsprogramma samen aan de waterkwaliteit. Dit gebeurt onder andere door cofinanciering en in projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.