Groene economie basis voor versterken kwaliteit leefomgeving

0
265


20-06-2018 JOURE – Vitale steden en dorpen, energietransitie, versterken biodiversiteit en het aanpassen aan de klimaatverandering. Daar zet de provincie Fryslân op in de komende jaren. Dit staat in het Koersdocument Omgevingsvisie Fryslân, een vergezicht naar het Fryslân van 2050. De provincie koppelt in het Koersdocument duurzame economische ontwikkeling aan versterking van de leefomgeving. Economische vitaliteit is essentieel voor prettig wonen, werken, ontspannen en beleven. Door de Friese economie te vergroenen en steeds meer circulair te maken worden welvaart en werkgelegenheid verbonden met de kwaliteit van ons gebied.

Het Koersdocument is de opstap naar de provinciale Omgevingsvisie. De provincie schetst een beeld van de toekomst van de Friese ruimte richting 2050. Wat zijn de ambities? Welke keuzes zijn nodig om tot een Omgevingsvisie te komen? Welke rollen ziet de provincie voor zichzelf? Hoe gaan overheden en andere partijen samenwerken, wie doet wat?

Samenwerken
Inwoners, ondernemers en andere partijen nemen vaker zelf het initiatief om hun omgeving te verbeteren. Dit vraagt een andere benadering van overheden. De provincie stelt in het Koersdocument voor te gaan werken met principes die ruimte bieden voor flexibiliteit en maatwerk. Een voorbeeld van zo’n principe is zuinig ruimtegebruik door het combineren van functies. Deze werkwijze sluit aan bij de doelen van de nieuwe Omgevingswet: meer flexibiliteit, meebewegen, ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en snellere procedures.
Dialoog

Het Koersdocument kwam tot stand in samenspraak met de Friese samenleving. Deze dialoog werd grotendeels gezamenlijk georganiseerd door de Friese overheden vanuit ‘De Friese Aanpak’. Via Omgevingslabs en andere bijeenkomsten is maatschappelijke inbreng verzameld die vertaald is in het Koersdocument. Deze aanpak wordt met grote belangstelling gevolgd door het Rijk.

In september 2018 bespreekt Provinciale Staten het Koersdocument. Vervolgens wordt het stuk uitgewerkt in een ontwerp-Omgevingsvisie. De provincie wil dan doorpraten met haar samenwerkingspartners over de verdere uitwerking van de opgaven en de nieuwe werkwijzen.