Boeren willen waardering in marktprijs

0
202


12-06-2018 JOURE – Voor een serieuze beweging richting natuurinclusieve landbouw moet er geld bij. Liever nog dan een subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw zien boeren een waardering via de marktprijs. Ook los van geld vragen ze erkenning en waardering voor hun inspanningen voor de natuur. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research onder melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland naar wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw. Het onderzoek levert veel aanknopingspunten op voor boerenorganisaties, erfbetreders, ketenpartijen, banken, maatschappelijke organisaties, overheden en terreinbeherende organisaties om boeren te stimuleren om natuurinclusieve keuzes te maken.

Bij afwegingen over natuurinclusieve landbouw spelen veel dingen mee. Motivatie is het allerbelangrijkste. Of een boer bereid is om grote veranderingen door te voeren op zijn bedrijf, hangt ook samen met de levensfase: grote keuzes worden gemaakt aan het begin van de carrière, halverwege en tegen de tijd van bedrijfsoverdracht, afbouw of verkoop. Beslissingen worden in het gezin genomen. Eigenlijk hoopt iedere boer het bedrijf over te kunnen dragen aan de volgende generatie.

Onzekerheden
Als een boer natuurinclusieve landbouw wil toepassen, wil dat nog niet zeggen dat hij verwacht dat ook te kunnen. Bedrijfseconomische overwegingen spelen een rol. Ook zijn er onzekerheden over risico’s, met name op de langere termijn. Boeren hebben geïnvesteerd in grond, gebouwen en machines en moeten dat kunnen terugverdienen. Beslissingen uit het verleden hebben daarom invloed op de mogelijkheden in de toekomst. Boeren hebben een bepaald bedrijfssysteem opgebouwd waarin natuurinclusieve maatregelen tot op zekere hoogte zijn in te passen. De huidige subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn daar niet op berekend.

Omgeving
Boeren worden beïnvloed door de omgeving: door het beroep dat op hen wordt gedaan in de vorm van marktvraag, publieke opinie, advies, regels of subsidie, en door de ruimte die hen gegund wordt binnen de regelgeving en de culturele normen van de boerengemeenschap. Boeren beïnvloeden elkaar, en dat kan ook leiden tot een verschuiving richting natuurinclusieve praktijken.

Waardering in marktprijs
Voor een serieuze beweging richting natuurinclusieve landbouw zijn de boeren het erover eens dat het beloond moet worden. Liever nog dan een subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw zien ze een waardering via de marktprijs. Ook los van geld vragen ze erkenning en waardering voor hun inspanningen voor de natuur. Het frustreert hen als burgers kritisch zijn zonder te zien wat boeren doen. Daarnaast zou het de boeren helpen als goedkope grond beschikbaar komt: hoge grondkosten dwingen hen om hoge producties na te streven. Naar het beheer van natuurterreinen wordt kritisch gekeken, maar er wordt ook van natuurorganisaties geleerd. Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer helpt, maar sommige boeren zien er vanaf vanwege de bureaucratie. Ook de vele controles worden als frustrerend ervaren.